അഗതി മന്ദിരങ്ങളിൽ മാസം തോറും ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം നൽകാൻ ജയിൽ വകുപ്പ്

ചീമേനി(കാസർകോട്)∙ ജയിലുകളിൽ നിന്നു സംസ്ഥാനത്തെ  അഗതി മന്ദിരങ്ങളിൽ മാസം തോറും ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം നൽകുന്ന പദ്ധതിക്ക് പുതുവർഷത്തിൽ തുടക്കം കുറിക്കും. ജയിൽ വകുപ്പും സാമുഹ്യ നീതി വകുപ്പും വൈ.എം.സി.എയും ചേർന്ന് നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണിത്. വിശപ്പ് തേടി എന്ന പേരിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിക്ക് പുതുവർഷ ദിനത്തിൽ തുടക്കമാവും. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *